Privatumo politika

Privatumo politika

 

Šiose privatumo politikos nuostatose mes, t.y. MB “Ieškau Paskolos” (toliau tekste – “Bendrovė”), pateikiame informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymą Jums lankantis mūsų tinklapyje bei naudojantis mūsų teikiamomis paslaugomis. Privatumo politika yra neatskiriama tinklapio naudojimosi ir mūsų paslaugų teikimo taisyklių dalis. Mūsų tikslas atsakingai saugoti bei tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Privatumo politikoje nurodysime kokią informaciją apie Jus renkame, kaip ją tvarkome, kam perduodame, kokias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis, Jūs turite, bei kitą aktualią informaciją.

 

Privatumo politikoje pateikiame šią informaciją:

 1. Kaip renkame ir tvarkome Jūsų duomenis ir kaip ilgai juos saugome;
 2. Kam ir kokiais atvejais teikiame Jūsų duomenis;
 3. Kokia mūsų tiesioginės rinkodaros politika;
 4. Kokias Jūs turite teises, susijusias su Jūsų duomenimis;
 5. Kokie mūsų tinklapyje naudojimai slapukai ir kaip jie naudojami;
 6. Kiti svarbūs klausimai.

 

 1. Kaip renkame ir tvarkome Jūsų duomenis ir kaip ilgai juos saugome ?

 

1.1 Šioje dalyje pateikiame informaciją apie tvarkomų konkrečių Jūsų asmens duomenų kategorijas; asmens duomenų šaltinius (kai duomenys gaunami ne iš Jūsų); asmens duomenų tvarkymo tikslus; asmens duomenų tvarkymo teisinius pagrindus, bei saugojimo terminus:

 

KATEGORIJA JŪSŲ PRIEIGOS DUOMENYS
Duomenys Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir kiti duomenys, Jūsų tiesiogiai pateikiami registracijos tinklapyje metu.
Šaltiniai, tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai Šiuos duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų. Juos tvarkome tinklapio administravimo, paslaugų teikimo, tinklapio ir teikiamų paslaugų saugumo užtikrinimo tikslais bei komunikacijai su Jumis. Šiuos duomenis tvarkome sutarties tarp Jūsų ir mūsų sudarymo ir/ar vykdymo tikslais, bei teisėto intereso pagrindu t.y. siekiant tinkamai administruoti tinklapį ir su juo susijusią mūsų veiklą.
Saugojimo terminas Ne ilgiau kaip 5 (penkeri) metai nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie paskyros.
KATEGORIJA PASLAUGŲ TEIKIMO DUOMENYS
Duomenys Informacija, susijusi su Jums teikiamomis paslaugomis mūsų tinklapyje.
Šaltiniai, tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai Šie duomenys gali apimti Jūsų kontaktinius duomenis, asmens tapatybės dokumente pateikiamus duomenis, informaciją apie Jūsų pajamas bei išlaidas ir kitą, pildant tinklapyje pateikiamas formas Jūsų nurodomą, reikalingą prašomoms paslaugoms suteikti. Paslaugų teikimo duomenis tvarkome, kad turėtume galimybę Jums tinkamai teikti paslaugas bei, kad galėtume tinkamai vykdyti paslaugų teikimo apskaitą ir/ar kontrolę. Šiuos duomenis tvarkome sutarties tarp Jūsų ir mūsų sudarymo ir/ar vykdymo tikslais, bei teisėto intereso pagrindu t.y. siekiant tinkamai administruoti tinklapį ir su juo susijusią mūsų veiklą.
Saugojimo terminas Ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo paslaugų teikimo užbaigimo dienos.
KATEGORIJA PRANEŠIMŲ DUOMENYS
Duomenys Informacija, kurią Jūs pateikiate mums, siekiant gauti mūsų pranešimus bei naujienlaiškius el. paštu.
Šaltiniai, tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai Šiuos duomenis tvarkome siekiant siųsti Jums aktualius informacinius pranešimus bei naujienlaiškius. Šiuos duomenys yra tvarkomi su Jūsų sutikimu. Jeigu jau anksčiau Jums teikėme paslaugas mūsų tinklapyje ir jeigu Jūs tam neprieštaraujate, pranešimų duomenys bus tvarkomi teisėto intereso pagrindu t.y. gerinant tarpusavio santykius su esamais klientais bei siekiant juos išlaikyti.
Saugojimo terminas Ne ilgiau kaip 5 (penkeri) metai nuo sutikimo davimo dienos.
KATEGORIJA KOMUNIKACIJOS DUOMENYS
Duomenys Informacija, susijusi su Jūsų siųsta komunikacija mums bet kokia forma.
Šaltiniai, tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai Šie duomenys apima bet kokių ryšio priemonių skambučių, el. laiškų ar kito pobūdžio susirašinėjimų turinį, o taip pat ir su tokia komunikacija susijusius metaduomenis. Šiuos duomenis tvarkome siekiant komunikuoti su Jumis, bei vidinės apskaitos tikslais. Šiuos duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu t.y. siekiant tinkamai administruoti tinklapį ir su juo susijusią mūsų veiklą, užtikrinti kokybišką ir vientisą praktiką konsultuojant, sprendžiant konfliktines situacijas, iškilusias tarp Jūsų ir mūsų darbuotojų.
Saugojimo terminas Ne ilgiau kaip 2 (du) mėnesiai nuo komunikacijos pabaigos.
KATEGORIJA NAUDOJIMOSI DUOMENYS
Duomenys Informacija apie Jūsų naudojimąsi mūsų tinklapiu bei mūsų teikiamomis paslaugomis.
Šaltiniai, tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai Šie duomenys gali apimti Jūsų IP adresą, geografinę vietovę, naudojamos naršyklės modelį ir versiją, įrangos operacinę sistemą, nukreipimo šaltinį, trukmę lankantis tinklapyje, peržiūrėtus puslapius, naršymo svetainėje kelius, bei informaciją apie Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis trukmę, reguliarumą. Šiuos duomenis gauname slapukų ar panašių technologijų pagalba Jums lankantis tinklapyje ir juos tvarkome siekiant geriau suprasti Jūsų naudojimosi tinklapiu tikslus, o taip pat ir teisėto intereso pagrindu, t.y. optimizuojant tinklapį ir teikiamas paslaugas.
Saugojimo terminas Tiek, kiek jie bus reikalingi konkretiems jų tvarkymo tikslams.

 

1.2 Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, t.y. siekiant apsaugoti ir užtikrinti mūsų, Jūsų ir kitų asmenų teises ir įvykdyti teisines prievolės, tačiau tik esant būtinybei pateikti, vykdyti ar apsaugoti teisinius reikalavimus, kylančius pagal teisminę ir/ar administracinę ir/ar kitą (neteisminę) procedūrą; o taip pat ir siekianti tinkamai apsaugoti savo veiklą nuo rizikų, tačiau tik esant būtinybei įsigyti ar turėti draudiminę apsaugą, valdyti rizikas ar profesionalių konsultacijų tikslais.

               1.3 Nepaisant aukščiau nurodytų saugojimo terminų, mes turime teisę saugoti Jūsų asmens duomenis ir ilgiau, kai toks jų saugojimas yra būtinas, kad įvykdytume mums privalomus teisinius įsipareigojimus, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

 

 1. Kam ir kokiais atvejais teikiame Jūsų duomenis ?

 

2.1 Jūsų asmens duomenis turime teisę teikti partneriams ir/ar trečiosioms šalims toliau nurodytomis sąlygomis ir tvarka:

 

GAVĖJAI PARTNERIAI
 

 

 

 

 

Siūlydami ir teikdami Jums paslaugas, veikiame kaip finansinių paslaugų tarpininkas ir, Jūsų pageidavimu, perduodame Jūsų paslaugų teikimo duomenis finansines paslaugas teikiančioms įmonėms, galinčioms pateikti Jums tinkamiausią finansavimo pasiūlymą (toliau tekste – „Partneriai“), su kurių aktualiu sąrašu ir jų privatumo informacija galite susipažinti mūsų tinklapyje https://www.ieskaupaskolos.lt/  skiltyje „Partneriai“.
Partneriai, prieš pateikdami Jums galimą finansavimo pasiūlymą, atliks Jūsų mokumo ir finansinės rizikos vertinimą, bei tvarkys Jūsų asmens duomenis, vykdydami pareigas, kylančias iš teisės aktų, reguliuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją bei pareigos „pažink klientą“ vykdymą. Būtent tik šiais tikslais, remiantis Jūsų sutikimu, Partneriai turės galimybę gauti(arba tikrinti informaciją apie Jus iš įvairių trečiųjų šaltinių, tokių kaip: UAB Creditinfo Lietuva, VĮ Registrų centro (Gyventojų registro departamento), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Lietuvos banko (Paskolų rizikos duomenų bazė, Nekredituotinų asmenų sąrašo informacinė sistema) ir kt. (sąrašas nėra baigtinis). Tam tikrais atvejais Jūsų mokumą Partneriai gali vertinti ir automatiniu būdu, kuris ateityje gali įtakoti Jūsų galimybei sudaryti finansavimo sandorius.
Partneriai, tvarkydami Jūsų asmens duomenis (įskaitant atliekamą mokumo ir finansinės rizikos vertinimą), vadovaujasi savo individualiomis privatumo politikomis ir mes negalime prisiimti be neprisiimame jokios atsakomybės dėl ne nuo mūsų priklausančių Partnerių privatumo politikų sąlygų. Prieš išreiškiant sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų perdavimo Partneriams, rekomenduojame susipažinti su Partnerių privatumo politikomis.
Jūsų paslaugų teikimo duomenys yra perduodami tik atsakingai atrinktiems ir patikimiems Partneriams, su kuriais tarpusavyje sudaromos rašytinės bendradarbiavimo sutartys, kuriose Partneriai įsipareigoja tvarkyti Jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi taikytinų teisės aktų reikalavimais ir tik ta apimtimi, kiek yra būtina suteikti Jūsų pageidaujamas paslaugas.
GAVĖJAI TREČIOSIOS ŠALYS
  Turime teisę atskleisti Jūsų asmens duomenis bet kuriai iš mūsų grupės bendrovių (mūsų dukterinei bendrovei; mus kontroliuojančiai bendrovei ir jos dukterines bendroves) tačiau tik tiek, kiek tai būtina tikslams, numatytiems šioje privatumo politikoje pasiekti.
Turime teisę atskleisti Jūsų asmens duomenis mūsų draudimo bendrovėms, draudikams, draudimo konsultantams tiek, tačiau tik tiek, kiek tai susiję su draudiminės apsaugos įsigijimu ir/ar turėjimu; taip pat kiek tai būtina valdyti rizikas, gauti profesionalias konsultacijas, ar pateikti, vykdyti ar apsaugoti teisinius reikalavimus, kylančius pagal teisminę ir/ar administracinę ir/ar kitą (neteisminę) procedūrą.
Turime teisę atskleisti Jūsų asmens duomenis irkitiems, su mūsų veikla susijusiems, paslaugų teikėjams, tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims (įskaitant, bet neapsiribojant – tinklapio prieglobos paslaugų teikėjai, serverių paslaugas teikiantys ir juos prižiūrintys  asmenys, el. pašto paslaugų teikėjai), konkrečių paslaugų teikimo tikslais, tačiau tik tiek, kiek tai būtina suteikti tokias paslaugas.
Jeigu Jūsų asmens duomenys perduodame juridiniams asmenims, įsteigtiems ir/ar veikiantiems už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų, mes imamės visų reikiamų, teisės aktuose numatytų priemonių, siekiant užtikrinti, kad Jūsų teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugoma.

 

 

 1. Kokia mūsų tiesioginės rinkodaros politika?

               3.1 Rinkodaros pranešimai apie mūsų naujienas siunčiami tik esant Jūsų sutikimui dėl tokių pranešimų gavimo. Pranešimai siunčiami Jums el. paštu ir/ar trumposiomis žinutėmis (SMS).

               3.2 Jeigu jau anksčiau Jums teikėme paslaugas mūsų tinklapyje ir jeigu Jūs tam neprieštaraujate, rinkodaros pranešimai gali būti siunčiami Jums ir apie kitus mūsų produktus, kurie galėtų būti Jums aktualūs.

3.3 Jūs turite teisę bet kada nutraukti mūsų rinkodaros pranešimų gavimą, jų atsisakant šiais būdais:  rinkodaros pranešime paspaudus atitinkamą nuorodą; ir/arba kreipiantis mūsų tinklapyje https://www.ieskaupaskolos.lt/ skiltyje „Kontaktai“ nurodytais būdais.

3.4 Gavę Jūsų prašymą dėl rinkodaros pranešimų atsisakymo, jį įvykdysime nedelsiant, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas) nuo prašymo gavimo dienos.

 

 1. Kokias Jūs turite teises, susijusias su Jūsų duomenimis ?

 

4.1 Šioje privatumo politikoje siekiame supažindinti Jus su šiomis pagrindinėmis Jūsų teisėmis, susijusiomis su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kurios detalizuojamos žemiau pateikiamoje lentelėje: teisė susipažinti su duomenimis; teisė reikalauti ištaisyti / pašalinti duomenis; teisė apriboti duomenų tvarkymą; teisė nesutikti su duomenų tvarkymu; teisė į duomenų perkeliamumą; teisė pateikti skundą; teisė atšaukti sutikimą.

 

Susipažinimas su duomenimis Jūs turite teisę prašyti informacijos ar mes tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis ir susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis bei tam tikra papildoma informacija (duomenų tvarkymo tikslai, kategorijos, duomenų gavėjai). Jūsų prašymu, pateiksime Jums kopiją Jūsų asmens duomenų, Išskyrus, kai tai pažeistų kitų asmenų interesus. Neatlygintinai kopijas pateiksime Jums tik vieną kartą, tačiau jeigu pageidausite papildomų kopijų – mes turime teisę už jų pateikimą reikalauti pagrįsto mokesčio.
Reikalavimas ištaisyti / pašalinti  duomenis Jūs turite teisę prašyti netikslius ir/ar neišsamius duomenis ištaisyti ir/ar papildyti.

Jūs turite teisę prašyti pašalinti duomenis ir Jūsų prašymas bus patenkintas, jeigu nebus taikomos išimtys (duomenys yra būtini siekiant: pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; arba laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; ar pateikti, vykdyti ar apsaugoti teisinius reikalavimus, kylančius pagal teisminę ir/ar administracinę ir/ar kitą (neteisminę) procedūrą), bet kuriuo iš šių atvejų:

·        Jūsų asmens duomenys nėra reikalingi tikslams, kuriais jie buvo tvarkomi;

·        Jūsų sutikimas atšauktas ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;

·        Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu remdamiesi aktualių teisės aktų nuostatomis;

·        Jūsų duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu;

·        Jūsų duomenys tvarkomi neteisėtai.

Duomenų tvarkymo apribojimas Jūs turite teisę prašyti apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu:

·        Jūs ginčijate duomenų tikslumą ir išsamumą;

·        Duomenys tvarkomi neteisėtai (Jums nepageidaujant, kad jie būtų pašalinti);

·        Mums asmens duomenys nėra aktualūs, tačiau Jums jie yra reikalingi pateikti, vykdyti ar apsaugoti teisinius reikalavimus, kylančius pagal teisminę ir/ar administracinę ir/ar kitą (neteisminę) procedūrą;

·        Jūs nesutikote su duomenų tvarkymu viešojo intereso ar teisėto intereso pagrindais (tol, kol bus įvertinta ar Jūsų prieštaravimas pagrįstas).

Jums apribojus duomenų tvarkymą mes ir toliau juos saugosime, tačiau netvarkysime, išskyrus atvejus, kai:

·        Jūsų pateiksite sutikimą dėl duomenų tvarkymo;

·        Duomenys yra reikalingi pateikti, vykdyti ar apsaugoti teisinius reikalavimus, kylančius pagal teisminę ir/ar administracinę ir/ar kitą (neteisminę) procedūrą;

·        Kitų fizinių ir/ar juridinių asmenų teisių apsaugai;

·        Svarbaus viešojo intereso ar teisėto intereso tikslais.

Nesutikimas su duomenų tvarkymu Jums nesutinkant dėl  Jūsų asmens duomenų tvarkymo viešojo intereso tikslais arba mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso pagrindu, mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų išskyrus atvejus, kai tokie Jūsų duomenys yra tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves. Taip pat, galėsime toliau tvarkyti tokius duomenis siekdami pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

Jums nesutinkant dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais), mes nebetvarkysime Jūsų  asmens duomenų šiuo tikslu.

Jums nesutinkant dėl  Jūsų asmens duomenų tvarkymo mokslinių ar istorinių tyrimų ar statistiniais tikslais, mes nebetvarkysime Jūsų aktualių asmens duomenų šiuo tikslu, išskyrus atvejus, kai tokie Jūsų duomenys yra būtini užduočiai, vykdomai dėl viešojo intereso priežasčių.

Duomenų perkeliamumas Jūs turite teisę gauti Jūsų asmens duomenis įprastu, susistemintu ir įprasta kompiuterio skaitomu formatu, ta apimtimi, kiek mūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra: arba Jūsų sutikimas; arba sutarties vykdymas ar veiksmai atliekami Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį. Ši Jūsų teisė gali būti ribojama,  jeigu tai turės neigiamą poveikį kitų asmenų teisėms ir laisvėms.
Sutikimo atšaukimas Jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas.
Skundo pateikimas Dėl bet kurio iš Jūsų teisių, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, pažeidimo, Jūs galite kreiptis į mus ir/ar į Partnerį; į duomenų apsaugos pareigūną; į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją; į teismą.

 

 1. Kokie mūsų tinklapyje naudojimai slapukai ir kaip jie naudojami ?

5.1 Slapukai – mažos apimties tekstiniai failai, veikiantys kaip Jūsų identifikatoriai, kuriuos tinklapio serveris siunčia į Jūsų naršyklę ir kurie yra saugojami Jūsų naršyklėje. Kiekvieną kartą naršyklei kreipiantis į tinklapio serverį, toks identifikatorius yra siunčiamas atgal į svetainės serverį. Įprastai slapukuose nėra jokios informacijos, kuri galėtų identifikuoti vartotoją, tačiau Jūsų asmens duomenys, kuriuos tvarkome, gali būti siejami su informacija, gauta ir saugoma slapukų pagalba. Mūsų paslaugų teikėjai tai pat naudoja slapukus, kurie taip pat gali būti talpinami Jūsų kompiuteryje, kai Jūs lankotės mūsų tinklapyje.

5.2 Apsilankius mūsų tinklapyje pirmą kartą prašome Jūsų sutikti su slapukų naudojimu.

5.3 Mūsų tinklapyje naudojame šiuos slapukus:

 

Būtinieji slapukai Užtikrina tinkamą tinklapio veikimą, vartotojų bei jų duomenų saugumą, kokybišką klientų aptarnavimą, lengvą paskyros sukūrimą.
Funkciniai slapukai Padeda gerinti svetainės naudotojų patirtį, analizuoti sistemos naudojimą, tobulinti  teikiamas paslaugas.
Rinkodaros slapukai Padeda stebėti ir įvertinti vartotojų elgseną, organizuoti reklamines kompanijas.

 

Google Analytics slapukai Padeda stebėti tinklapio lankomumą, sutrikimus, įvertinti tinklapio apkrovą, pralaidumą.

Plačiau apie Google Analytics privatumo nuostatas: https://policies.google.com/privacy?hl=en

inspectlet.com  slapukai Padeda stebėti  tinklapio lankomumą, lankymosi trukmę, dažnumą bei rinkti statistiką apie tinklapio lankytojų skaičių. Padeda užtikrinti kokybišką klientų aptarnavimo specialistų darbą su tinklapyje apsilankančiais vartotojais, kurie kreipiasi pagalbos kontaktuodami per Intercom live chat.

Plačiau apie Intercom.com privatumo nuostatas: https://www.inspectlet.com/terms-of-service

Facebook Pixel slapukai Naudojamas kaip įrankis analizuoti, įvertinti reklamos efektyvumą, siekiant surpasti Jūsų veiksmus, kuriuos atliekate lankydamiesi mūsų tinklapyje. Padeda stebėti „Facebook“ skelbimus, optimizuoti skelbimus pagal surinktus duomenis, kurti tikslines auditorijas būsimiems skelbimams ir pakartotinę rinkodarą  potencialiems klientams.

Plačiau apie  Facebook Pixel privatumo nuostatas: https://www.facebook.com/policy.php

 

5.4 Dauguma naršyklių suteikia teisę naudotojams patiems atliekant veiksmus atsisakyti slapukų arba juos ištrinti. Skirtingos naršyklės, skirtingi jų versijos gali pateikti nevienodas priemones, kaip tai padaryti. Informaciją apie slapukų blokavimą, ištrynimą, galima rasti konkrečios Jūsų naudojamos naršyklės tinklapyje.

5.5 Svarbu tai, kad blokuojant slapukus gali atsirasti neigiama įtaka ne vien mūsų tinklapio naudojimui (negalėsite naudotis visomis mūsų svetainės funkcijomis), bet ir daugelio kitų tinklapių naudojimui.

 

 1. Kiti svarbūs klausimai

 

6.1 Mūsų tinklapyje aprašomos ir teikiamos paslaugos yra skirtos pilnamečiams asmenims (vyresniems nei 18 metų). Jeigu turėsime pagrįstų abejonių, kad tvarkome duomenis asmens, kuris yra nepilnametis, tokio asmens duomenis ištrinsime iš duomenų bazių.

6.2 Prašome Jūs nedelsiant mus informuoti, jei Jūsų asmens duomenis reikia ištaisyti / papildyti / atnaujinti / ištrinti.

6.3 Bet kokie šio pranešimo pakeitimai bus skelbiami tinklapyje ir, esant esminių pasikeitimų, apie juos Jus informuosime elektroniniu paštu.

6.4 Visais klausimais, susijusias su Jūsų asmens duomenų naudojimo teisėmis ir/ar pažeidimais, prašome kreiptis mūsų tinklapio  skiltyje “Kontaktai” nurodytais kontaktais (el. paštu, telefonu ar kt.).