SUTUOKTINIO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO IR TVARKYMO

 

 

Aš, žemiau pasirašęs šį sutikimą, patvirtinu, kad:

 

 • Esu tinkamai informuotas ir suprantu, kad MB “Ieškau Paskolos” (toliau tekste -„Bendrovė“) yra finansinių paslaugų tarpininkė, t.y. Bendrovė yra sudariusi tarpusavio bendradarbiavimo sutartis su kitomis finansines paslaugas (pvz. vartojimo kredito, išperkamosios nuomos (vartojimo kredito), finansavimo, lizingo, finansinės nuomos ir kt.) teikiančiomis bendrovėmis (toliau tekste -„Partneriais“) ir tarpininkauja teikdama man aukščiau nurodytas paslaugas. Bendrovės Partneriais šiuo metu yra šios bendrovės: UAB „Pro Invest Group“ (Kreditucentras.lt), UAB „LSV Intergroup“ (Eurokreditas.lt), UAB „Alternatyvus Finansavimas“ (First Finance), „UAB Bendras Finansavimas“ (SAVY),  „UAB Finansų bitė“ (Finbee), UAB Blender Lithuania( Blender) . Aktualus visų Partnerių sąrašas skelbiamas Bendrovės tinklapyje https://www.ieskaupaskolos.lt/partneriu-informacija
 • Bendrovė ir Partneriai yra laikomi mano asmens duomenų valdytojais finansinių paslaugų teikimo tikslais, t.y. Bendrovė ir/ar Partneris, teikiantis man finansinę paslaugą, yra mano asmens duomenų valdytojas ir mano asmens duomenis tvarko pagal savo veikloje galiojančias atskiras asmens duomenų tvarkymo politikas. Bendrovė mano asmens duomenis perduos Partneriams jos privatumo politikoje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.
 • Bendrovė ir/ar Partneriai tvarkys mano asmens duomenis tik tiek, kiek tai būtina paskolos (vartojimo kredito) sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais (asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų teisingumo patikrinimo, kreditingumo ir finansinės rizikos įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, paskolos (vartojimo kredito) sutarties sudarymo, vykdymo, kontrolės, sandorių ir klientų apskaitos, finansinių nuostolių prevencijos, Bendrovės ir Partnerių teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo, skolų valdymo ir išieškojimo bei asmens veiksnumo patikros).

 

Aš, žemiau pasirašęs šį sutikimą, sutinku, kad:

 

 • Mano asmens duomenimis laikomi šie duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, lytis, pilietybė,  gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, šeiminė padėtis, nepilnamečių vaikų ir kitų išlaikytinių skaičius, sutuoktinės (-io) duomenys (vardas, pavardė, gimimo data), išsilavinimas, darbovietė (darbdavys, užimamos pareigos darbe, bendras darbo stažas, darbo stažas paskutinėje darbovietėje, veiklos tipas), nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas (įskaitant areštuotą turtą, jeigu tokio būtų), palikėjo (skolininko) įpėdiniai, gautos ir paskirtos pastovios ir vienkartinės socialinės išmokos, pajamos ir išlaidos, pajamų tipas ir šaltiniai, socialinių išmokų tipai, socialinio draudimo draudėjai, socialinio draudimo periodo (termino) pradžia ir pabaiga, ne darbo santykių pajamos ir turtas – pajamų ir turto sumos, pajamų ir turto deklaravimo laikotarpiai, ekonominės veiklos, iš kurių gautos pajamos, rūšys, vairuotojo pažymėjimo numeris, nuosavybės teise priklausančių transporto priemonių duomenys, asmens tapatybės dokumento duomenys (asmens tapatybės kortelės (paso) numeris, išdavimo data, vieta ir kiti duomenys), kreditingumo informacija/informacija apie kliento finansinius įsipareigojimus (aktyvios ir pasibaigusios paskolos tipas, sutarties pasirašymo data/pabaigos data, suma, mėnesinė įmoka, mokėjimų grafikas, pavėluotų įmokų skaičius, turimų paskolų mėnesinių įmokų dydis, susidariusių skolų kitoms įmonėms suma, paskutinės skolos apmokėjimo data), informacija apie aktyvias paskolos paraiškas (paskolos tipas, paraiškos data, prašomos paskolos suma), sąskaitos numeris, banko sąskaitos išrašas, ar asmuo yra nekredituotinų asmenų sąraše (taip/ne), šeimos mėnesinės pajamos ir išlaidos, duomenys apie asmens veiksnumą bei visa kita su išvardintais duomenimis susijusi informacija.
 • Mano asmens duomenys kreditingumo vertinimo tikslais būtų gaunami iš visų Lietuvos Respublikoje veikiančių vartojimo kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ (juridinio asmens kodas 111689163, buveinės adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt , tel.: (8 5) 2394131) administruojamoje informacinėje sistemoje Infobankas bei Kreditų biuro sistemoje. Informacija apie šias vartojimo kredito įstaigas ir finansų įmones pateikiama svetainėje www.creditinfo.lt .
 • Kiti juridiniai asmenys, kurie tvarkys mano asmens duomenis (VĮ Registrų centras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie LR SADM, Valstybinės mokesčių inspekcija prie LR FM, UAB „Creditinfo Lietuva“, VĮ „Regitra“, Lietuvos bankas, kredito įstaigos ir finansų įmonės, kurios teikia finansines paslaugas, kitos privačios ar valstybinės įmonės, įstaigos ar institucijos) Bendrovės ir/ar Partnerių prašymu suteiktų jiems aukščiau nurodytus mano asmens duomenis.

 

Aš, žemiau pasirašęs šį sutikimą, esu informuotas, kad:

 

 • Man nesutikus pateikti ir leisti Bendrovei ir/ar Partneriams tvarkyti mano asmens duomenų, Bendrovė ir/ar Partneriai neturės objektyvios galimybės įvertinti mano mokumo ir suteikti paslaugų.
 • Man delsiant vykdyti savo prisiimtus įsipareigojimus Bendrovei ir/ar Partneriams daugiau kaip 30 dienų, Bendrovė ir/ar Partneriai turi teisę teikti informaciją apie mano tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB „Creditinfo Lietuva“, kuris turi teisę tvarkyti ir teikti tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimo pasaugų bendrovėms, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) mano informaciją, siekiant teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti mano kreditingumą ir valdyti susidariusį įsiskolinimą. Su manimi susijusios kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Aš turiu teisę susipažinti su savo kredito istorija tiesiogiai kreipdamasis į Kreditų biurą UAB „Creditinfo Lietuva“, arba per mobiliąją programėlę „FinPass“;
 • Man delsiant vykdyti savo prisiimtus įsipareigojimus Bendrovei ir/ar Partneriams daugiau kaip 30 dienų, Bendrovė ir/ar Partneriai taip pat turi teisę teikti mano asmens duomenis kitiems jungtinių skolininkų duomenų tvarkytojams, finansines paslaugas teikiančioms įmonėms ir organizacijoms, telekomunikacijų bendrovėms, skolų valdymo įmonėms ir visiems teisėtą interesą turintiems asmenims.
 • Turiu šias su mano asmens duomenų tvarkymu susijusias teises: prašyti ištaisyti ir/arba ištrinti klaidingus duomenis; prašyti perkelti duomenis; prašyti apriboti duomenų tvarkymą; nesutikti, kad mano duomenys būtų tvarkomi; susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais; nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė ir/ar Partneriai arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami mano asmens duomenys.
 • Dėl bet kurio iš savo teisių, susijusių su mano asmens duomenų tvarkymu, pažeidimo, aš galiu kreiptis į Bendrovę ir/ar Partnerį; į duomenų apsaugos pareigūną; į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją; į teismą.

 

KLIENTO SUTIKIMAS DĖL SUTUOKTINIO VARTOJIMO KREDITO / LIZINGO ĮSIPAREIGOJIMŲ  PRISIĖMIMO

 

Patvirtinu, jog man yra žinoma apie sutuoktinio kreipimąsį dėl Vartojimo kredito// lizingo suteikimo ir sutinku, kad Bendrovė ir Partneriai vykdytų mano asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kiek tai susiję su mano asmeniniu ir bendrąja jungtine nuosavybe priklausančiu turtu, pajamomis ir įsipareigojimais. Sutinku, kad mano sutuoktinis sudarytų vartojimo kredito / lizingo sutartį pagal jo pateiktą paraišką, ir patvirtinu, kad prašomas vartojimo kreditas / lizingas yra būtinas šeimos poreikių tenkinimui.

 

               Šis mano patvirtintas sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo ir tvarkymo ir dėl sutuoktinio vartojimo kredito/ lizingo įsipareigojimų prisiėmimo yra prilyginamas mano sutikimui raštu.

 

 

Kliento vardas, pavardė: _____________________

Patvirtinimo kodas: _________________________

Patvirtinimo data: _________________________